تانکر سوخت مدل – Fuel Tank Trailer

تانکر سوخت مدل (مخزن حمل سوخت)  از محصولات کمپانی تامیا هماهنگ با کشنده های مقیاس ۱/۱۴٫

جنس شاسی: الیاژ آلومینیوم

جنس مخزن: استیل براق

دارای جک زیر ( پایه نگهدارنده پارک)

قیمت در حالت مونتاژ نشده و بصورت کیت: ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

قیمت در حالت مونتاژ شده و اماده اتصال به کشنده: ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

مدت زمان مونتاژ (اسمبل) بین ۲ تا ۴ روز می باشد (مونتاژ بصورت استاندارد و طبق دستورالعمل تولید کننده)


%d8%b4%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7


%d9%85%d9%85%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%b4%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c


%d9%85%d9%85%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%b4%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7


%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d9%85%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%b3-%db%8c%da%a9-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af


%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%b4


%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%af


tamiya-semi-truck-retractable-support-leg-assembly


%d8%ac%da%a9-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d9%85


%d9%85%d9%85%d8%aa%d8%a7%da%98-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7


%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%88


tamiya-iran-fuel-tank-assembling


56333-rctr-fuel-tank-trailer-11052947-tamiya-semi-truck-assembling


%d9%85%d9%85%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%b4%d9%84%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86


%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%84


%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%85%d9%85%d8%aa%d8%a7%da%98-%da%86%d8%b1%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%a7


%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%86