بیل مکانیکی کنترلی HITACHI ZX360

%name بیل مکانیکی کنترلی HITACHI ZX360

بیل مکانیکی کنترلی HITACHI ZX360 هیدرولیک فلزی بزرگ