بیل مکانیکی کنترلی هیدرولیک HITACHI ZX360

%name بیل مکانیکی کنترلی هیدرولیک HITACHI ZX360

بیل مکانیکی کنترلی هیدرولیک HITACHI ZX360 هیدرولیک تمام فلز