قطر شفت مرکزی چرخ در قطعه جلو بندی و فرمان کامیون آرسی معادل 5 میلیمتر

%name قطر شفت مرکزی چرخ در قطعه جلو بندی و فرمان کامیون آرسی معادل 5 میلیمتر

قطر شفت مرکزی چرخ در قطعه جلو بندی و فرمان کامیون آرسی معادل 5 میلیمتر